VOG Gedragscode voor vrijwilligers

GEDRAGSCODE VRIJWILLIGERS[1]

De grenzen in het contact tussen vrijwilligers en minderjarige leden ten aanzien van behoorlijk of betamelijk gedrag zijn voor de meeste vrijwilligers helder. Toch zijn er situaties waarbij dit niet altijd even duidelijk is. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is ‘dichtbijheid’ en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: 1) regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en 2) de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door een organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij Amicitia  een rol invult als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

A. De gedragsregels voor vrijwilligers:

1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6. De vrijwilliger zal tijdens repetities, optredens, lessen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden.

7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

B. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind,  leerkracht-leerling, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van de vrijwilliger om met minderjarigen te werken, door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van Harmonie Amicitia.


VERTROUWENSPERSOON

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, leden, ouders of voogden, terecht met hun vermoedens of kennis van seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van c.q. vermoedens van misbruik makkelijker te maken.

Voor de vertrouwenspersoon is een profielschets beschikbaar.

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag of seksueel misbruik is een vertrouwenspersoon belangrijk.

Bij de Harmonie Amicitia is de vertrouwenspersoon:

                                                           Romy Ramakers-Waber email: romy_waber@hotmail.com


AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS

Amicitia hanteert onderstaand aannamebeleid voor zijn vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een rol binnen onze vereniging gaat vervullen. Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

[1] De definitie van een vrijwilliger in het kader van de VOG betreft : bestuursleden, directie, muziekdocenten en begeleiders, bezoldigd of onbezoldigd.